Regulamin Serwisu origamieffect.com

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu origamieffect.com prowadzonego przez firmę Origami Effect LTD z siedzibą pod adresem 42 Hampton Tower International Way, Southampton, United Kingdom – company number – 12044536 . Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact@origamieffect.com

 

Słownik

Sklep – w ramach Serwisu origamieffect.com poprzez sklep prowadzona jest sprzedaż płatnych kursów online. Ponadto prowadzony jest program partnerski i udostępniane są darmowe kursy online. Sklep pozostawia sobie prawo do zmiany oferowanych produktów. Origami Effect LTD pozostawia sobie prawo do sprzedaży licencji na dostęp do sprzedawanych w ramach sklepu produktów.

Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług (regulamin Serwisu) dotyczy usług i produktów oferowanych Klientom w sklepie pod adresem Serwisu origamieffect.com. Origami Effect LTD udostępnia Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Jest on dostępny do pobrania na origamieffect.com/terms/ jako html.

Kursy online – są dwa typy kursów online, darmowe oraz płatne. Dostęp do darmowych następuje po rejestracji i zalogowaniu się, natomiast do płatnych po rejestracji, uiszczeniu opłaty i zalogowaniu się. Warunkiem uzyskania dostępu do treści kursów płatnych jest zaksięgowanie wpłaty i posiadanie aktywnego konta. Każde konto musi być aktywowane przez Administratora o czym Użytkownik zostaje powiadomiony drogą elektroniczną na maila podanego przy rejestracji.

Program Partnerski – System Partnerski Origami Effect LTD służy promowaniu (reklama) przez Partnerów produktów i usług oferowanych  w Sklepie.  Na udostępnionej przez Partnerów powierzchni stron internetowych lub poprzez inne narzędzia informatyczne pozostające w dyspozycji Partnerów.

Licencja – czasowe uprawnienie Klienta do korzystania z plików w szczególności MS Excel zamieszczonych w sklepie. Warunkiem uzyskania licencji jest uprzednie złożenie zamówienia i opłacenie licencji.

Czas realizacji zamówienia – czas w jakim sklep origamieffect.com realizuje zamówienie.

Płatność przez Pay Pal – system płatności dopuszczony w Sklepie origamieffect.com

 

Słownik – podmioty

Właściciel Serwisu – właścicielem Serwisu origamieffect.com jest Origami Effect LTD z siedzibą w Southampton, United Kingdom.

Administrator Serwisu – administratorem Serwisu origamieffect.com jest Origami Effect LTD z siedzibą w Southampton, United Kingdom.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta, które zostało aktywowane przez Administratora.

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Użytkownik – Klient korzystający z kursów online i innych produktów, do których musi otrzymać dostęp. W rozumieniu tego Regulaminu, Użytkownik jest traktowany jak Konsument w pojęciu Kodeksu Cywilnego

Licencjodawca – autor oprogramowania, posiada wyłączne prawo udzielenia licencji na jego stosowanie.

Licencjobiorca – osoba fizyczna bądź osoba prawna posiadająca legalnie nabytą kopię oprogramowania nabytą w Sklepie prowadzonym w ramach Serwisu.

 

Przepisy

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

 

I Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania i korzystania z produktów oferowanych w Sklepie prowadzonym przez Origami Effect LTD.
 2. Przystąpienie do korzystania z Serwisu origamieffect.com jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie https://origamieffect.com/terms/
 4. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika następuje przy składaniu zamówienia.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu i zamieszczonych tam produktów jest każdorazowo akceptacja niniejszego Regulaminu.

II Kursy online

 1. W Sklepie  Klient może zamówić Licencję na korzystanie w określonym czasie z plików znajdujących się w ofercie Sklepu.
 2. W sklepie dostępne są kursy darmowe i płatne. Kursy płatne są dostępne dla Użytkownika po tym, jak zarejestruje się, dokona opłaty a ta opłata zaksięguje się na koncie Sklepu.
 3. Prowadzący dokonuje zmiany oferty kursów w drodze jego niezależnej decyzji zarówno pod względem ich odpłatności jak i tematyki.
 4. Użytkownik po dokonaniu opłaty za kurs online, uzyskuje dostęp do kursu w formie w jakiej kurs jest w tym momencie opublikowany. Równocześnie Użytkownik zamawiając i opłacając kurs zgadza się na korzystanie z kursu wiedząc, że  może nastąpić zmiana wersji  kursu, do którego wykupił dostęp. Zmiana może dotyczyć w szczególności tematyki kursu, struktury kursu, wykorzystanych materiałów graficznych, treści.
 5. Jeśli nie jest inaczej określone w opisie kursu, dostęp do kursu online płatnego trwa aż do momentu jego usunięcia lub cofnięcia rejestracji Użytkownikowi zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu lub zmiany kursu na kurs odpłatny.
 6. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii kursów z bezpłatnych na płatne i odwrotnie.
 7. Płatności za kursy są dokonywane za pomocą systemu Pay Pal.
 8. Użytkownik w dowolnym momencie może się wyrejestrować i w związku z jego decyzją utracić dostęp do oferowanych kursów.
 9. Korzystanie z kursów odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu on-line.
 10. Użytkownik zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia obiektywnych utrudnień technicznych, między innymi z uwagi na działanie siły wyższej. Prowadzący Sklep dołoży starań, aby powstałe utrudnienia techniczne możliwie szybko usunąć.

III Kursy Online – kwestie prawne

 1. W przypadku złamania regulaminu istnieje możliwość cofnięcia rejestracji Użytkownika w szczególności w przypadkach łamania powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
 2. Prowadzący Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku korzystania z kursów w szczególności nie odpowiada za podjęte decyzje prawne, finansowe lub biznesowe na podstawie zawartych w kursach informacji.
 3. Origami Effect LTD nie ponosi również odpowiedzialności za podjęte decyzje przez Użytkowników kursów, nawet jeśli podane w kursach dane lub informacje okazały się błędne.
 4. Uczestnik ma możliwość zapoznania się z polityką prywatności opublikowaną pod adresem https://origamieffect.com/polityka-prywatnosci/

IV Wymogi techniczne

 1. Korzystanie ze wszystkich możliwości Serwisu wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek).  
 2. Wymogi techniczne 

               – dostęp do Internetu,    

               – aktualna przeglądarka: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome,  

               – aktywne konto e‐mail umożliwiające rejestrację, 

               – możliwość dokonywania płatności poprzez PayPal.  

V Program Partnerski

 1. System Partnerski Origami Effect LTD służy promowaniu (reklama) produktów dostępnych w Sklepie. Promocja odbywa się poprzez udostępnioną przez Partnerów powierzchnię stron internetowych lub wykorzystywane przez nich narzędzia informatyczne.
 2. Uczestnictwo w Systemie Partnerskim jest dobrowolne i polega na zawarciu z Origami Effect LTD umowy o udział w Systemie Partnerskim polegającej na odpłatnym udostępnianiu Origami Effect LTD przez Partnerów powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów w celu umieszczania materiałów reklamowych.
 3. Za udostępnianie powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędziach informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów, Partnerzy otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i na podstawie zawartej z nimi umowy.
 4. Udostępnienie przez Partnerów powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów oznacza oddanie ich do używania (najem) na potrzeby realizacji usług reklamowych przez Origami Effect LTD na zasadach określonych w Regulaminie, z zachowaniem praw i obowiązków Partnerów jako usługodawców w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz z późn. zm.).
 5. Umowę uważa się zawartą w chwili jej podpisania. Jej realizacja rozpoczyna się z chwilą aktywacji Konta Partnera. Aktywacja Konta Partnera następuje poprzez aktywację hiperłącza (linku) przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Systemie Partnerskim jest Rejestracja.
 7. Podczas Rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany w umowie informacji dotyczących Systemu Partnerskiego Origami Effect LTD oraz na roboczy kontakt we wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem postanowień umowy.
 8. Płatności można dokonywać tylko poprzez konto Pay Pal.
 9. Zmiana danych Partnera niezbędnych do wypłaty Wynagrodzenia tj. konta Pay Pal jest możliwa. Jednak należy z dwudniowym wyprzedzeniem podać informację o takiej zmianie.
 10. W ramach programu promowane będą w szczególności kursy online oraz inne produkty, które pojawią się w serwisie origamieffect.com.

VI Program Partnerski – ograniczenia we współpracy

 1. Origami Effect LTD nie nawiąże współpracy z Partnerami oferującymi powierzchnię reklamową na stronach internetowych lub innych narzędziach o charakterze informatycznym, na których publikowane są treści niezgodne z prawem Polskim.
 2. Origami Effect LTD nie bierze odpowiedzialności za treści opublikowane, na stronie internetowej lub na innych narzędziach o charakterze informatycznym, należących do Partnera. W szczególności nie bierze odpowiedzialności za opublikowane tam niezgodne z prawem polskim treści.
 3. W przypadku gdy Partner opublikuje, na stronie internetowej lub na innym narzędziach o charakterze informatycznym należących do Partnera, treści niezgodnych z prawem Polski współpraca z takim Partnerem zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym.
 4. Origami Effect LTD pozostawia sobie prawo do wyboru Partnerów i odrzucenia wybranych zgłoszeń bez podania przyczyny odmowy współpracy.

VII Zamówienie Licencji

 1. W Sklepie pod adresem origamieffect.com Klient może zamówić Licencję na korzystanie w określonym czasie z plików znajdujących się w ofercie Sklepu. Kwestie szczegółowe dotyczące korzystania z licencji można ustalić kontaktując się na adres contact@origamieffect.com

VIII Sposób dokonania płatności za produkty

 1. Płatności za produkty w serwisie origamieffect.com dokonuje się za pomocą systemu PayPal.
 2. Podczas transakcji dokonywanych z osobami prawnymi Origami Effect LTD stosuje się do wymaganych w Polsce procedur dotyczących podatku VAT.

IX Sposób dokonania płatności za Licencję

 1. Uczestnik może opłacić zamówienie Licencji za pomocą przelewu zrealizowanego przez System Pay Pal obsługujący również płatności kartą i przelewem.
 2. Licencja jest uruchomiana po zaksięgowaniu środków na koncie Sklepu.
 3. Sklep wystawia fakturę Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Faktura jest powiększona o należny na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatek VAT.

X Obowiązki licencjobiorcy

 1. Licencjobiorca zobowiązuje się do zainstalowania, używania, wyświetlania lub w inny sposób korzystania tylko z jednej licencji oprogramowania dla tego samego systemu operacyjnego na pojedynczym komputerze, stacji roboczej, terminalu lub innym cyfrowym urządzeniu elektronicznym.
 2. Części składowe oprogramowania nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż na jednym komputerze.

XI Zakres korzystania z oprogramowania

 1. Licencjobiorca nie może dokonać usunięcia lub zasłonięcia znaków towarowych umieszczonych na oprogramowaniu.
 2. Zabrania się dokonywania zmian w oprogramowaniu, w tym także w celu usunięcia z niego błędów. Dozwolone jest zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie oprogramowania poprzez uzupełnianie danych w arkuszach.
 3. Licencjodawca udziela niewyłącznej  licencji na użytkowanie jednej kopii programu osobie fizycznej lub osobie prawnej.
 4. Istnieje możliwość zakupu licencji dla kilku podmiotów, wtedy każda z licencji będzie dotyczyła odrębnej osoby fizycznej lub osoby prawnej.
 5. Licencjodawca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim. W tym znaczeniu nie stanowi różnicy czy są osobami trzecimi są osoby fizyczne czy osoby prawne.
 6. Licencja nie oznacza przeniesienia prawa własności oprogramowania lub praw do znaków towarowych na licencjobiorcę.
 7. Oprogramowanie nie podlega: odsprzedaniu, wynajęciu, wydzierżawieniu, kopiowaniu, użyczeniu lub przekazaniu ani w części ani w całości, osobom trzecim. Dotyczy to zarówno przekazania odpłatnego jak i nieodpłatnego w żadnej formie prawnej lub w jakikolwiek inny sposób.
 8. Oprogramowanie nie podlega również: dekompilowaniu, zmienianiu lub innej ingerencji poza przewidzianym przez licencjodawcę sposobem używania oprogramowania. Zabronione jest tworzenie oprogramowania pochodnego, tłumaczenie lub wprowadzanie zmian do instrukcji.

XII Pozostałe zapisy dotyczące Licencji

 1. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi oraz postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.
 2. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku na podstawie Licencji.
 3. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli przyczyna leży wyłącznie po stronie Klienta. Np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres.
 5. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
  pobrany plik jest uszkodzony, pobrany plik nie uruchamia się (pomimo spełnieni wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku), pobrany plik nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku.
 6. Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość na adres: contact@origamieffect.com) podając numer zamówienia.
 7. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od jej wpłynięcia.

XIV Naruszenie warunków licencji

 1. W przypadku naruszenia przez licencjobiorcę warunków licencji ponosi on odpowiedzialność karną zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 2. Nie wyłącza to odpowiedzialności odszkodowawczej licencjobiorcy wobec licencjodawcy.

XV Długość trwania Licencji

 1. Czas trwania Licencji jest ustalany z Klientem.
 2. W trakcie korzystania przez Klienta z Licencji może on dowolną ilość razy pobierać udostępniony plik

XVI Prawo odstąpienia Konsumenta od zakupu licencji

 1. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

XVII Reklamacje

 1. Klient może reklamować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, zgłaszając dysfunkcje OrigamiEffectza pośrednictwem poczty e‐mail, wysyłając wiadomość na adres contact@origamieffect.com 
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak OrigamiEffect zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.  
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także dokonywania zmian i oddziaływania w każdy inny sposób na stronętechniczną Kontaw celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.  
 4. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy wyłącznie do czasu przydziału zakupionego kursu do konta

XVIII Siła wyższa

 1. W przypadku braku dostępu do wykupionych produktów w szczególności kursów online z uwagi na wystąpienie zjawisk określanych jako siła wyższa w szczególności, lecz nie wyłącznie: wojna, działania wojenne, rebelia, terroryzm, rewolucja, bunt, niepokoje, zamieszki, wystąpienie klęski żywiołowej takiej jak trzęsienia ziemi, huraganu i innych wyłącza to odpowiedzialność Origami Effect LTD za niewywiązanie się z umowy w zakresie określonym obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w szczególności Kodeksem Cywilnym (Dz. U. 1964 nr 16 poz.93 wraz z późn. zm.).
 2. Origami Effect LTD ma obowiązek powiadomić Uczestników o wystąpieniu zjawiska określanego jako siła wyższa oraz o jego ustąpieniu i przywrócić możliwość korzystania z wykupionych treści.

XVIII Ochrona danych osobowych

 1. Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Użytkownika jest OrigamiEffectLTD. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynikz regulacji prawnych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres contact@origamieffect.com. Można również złożyć skargę do organu nadzorującego.  
 2. Logując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OrigamiEffect w ramach obowiązującego prawa.  
 3. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania oraz że podanie danych jest dobrowolne. 
 4. Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim, z pominięciem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
 5. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą  elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 zpóźn. zm.) OrigamiEffect może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania stosunku prawnego, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi, tj jego.: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. 

XIX Prawa autorskie

 1. Origami Effect LTD posiada prawo do publikowania w Serwisie kursów zgodnie z zawartymi umowami z ich twórcami oraz w ramach obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie pod adresem origamieffect.com podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym Regulaminie. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w Serwisie przez jej Użytkowników. 
 3. Udostępnianie pracownikom kursów e-learningowych znajdujących się w Serwisie wymaga określenia zasad tego udostępnienia w ramach umowy z Origami Effect LTD. 
 4. Origami Effect posiada prawo do publikowania w Serwisie kursów zgodnie z zawartymi umowami z ich twórcami oraz w ramach obowiązującego prawa. 
 5. Prezentowane podczas kursów nagrania podlegają powszechnie obowiązującym w Polsce przepisom dotyczącym ochronie praw autorskich majątkowych i osobistych.
 6. W przypadku złamania przepisów o prawie autorskim i rozpowszechnianiu nagrań bez zgody Prowadzącego Sklep, Prowadzący będzie dochodził roszczeń przed sądem powszechnym.
 7. Zasady korzystania z Licencji na pobranie i korzystanie z pliku przez Klienta umożliwiają wykorzystanie pliku tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania pliku, który pobrał na podstawie wykupionej Licencji, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
 8. Origami Effect LTD ma pełne prawa autorskie materialne i osobiste do kursów online i innych produktów udostępnianych w Sklepie. Jakiekolwiek ich rozpowszechnianie, zmienianie lub inne wykorzystanie bez zgody Origami Effect LTD będzie złamaniem niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa w Polsce i będzie podlegało ściganiu na drodze sądowej.

XX Produkty wymagające uzyskania materiałów od klienta

 1. W sklepie Origami Effect LTD są oferowane między innymi produkty wymagające oprócz dokonania zakupu, dostarczenia materiałów, aby Klient mógł otrzymać zamówiony produkt.
 2. Termin wykonania zlecenia, to jest dostarczenia produktu jest uzależniony od terminu dostarczenia całości materiałów przez Klienta.
 3. W karcie produktu Klient znajdzie informację ile trwa czas realizacji zlecenia po dostarczeniu całości materiałów.
 4. Dostarczenie całości uzgodnionych materiałów jest warunkiem koniecznym do realizacji zlecenia to jest dostarczenia produktu.
 5. Produkt jest dostarczany w formie elektronicznej plik PDF lub Power Point lub inny jeśli tak jest podane w karcie produktu.
 6. W przypadku niedostarczenia przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych od zamówienia produktu w sklepie Origami Effect LTD (złożenie zamówienia i dokonanie opłaty) wtedy zamówienie zostaje anulowane a środki zwrócone z potrąceniem 20% jako koszt rezygnacji z usługi).

XXI Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. Dopiero, gdy tryb polubowny okaże się niewystarczający, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Pozwanego.
 2. W przypadku problemów z dostępem do opłaconych produktów Użytkownik niezwłocznie zgłosi to na adres contakt@origamieffect.com
 3. Reklamacje zgłoszone przez Użytkowników związane z działaniem Sklepu należy kierować na adres contakt@origamieffect.com
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpłynięcia na wskazany adres.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie origamieffect.com. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Origami Effect LTD zastrzega sobie prawo do zmiany adresu pod jakim są publikowane kursy online. W takim wypadku Origami Effect LTD nie jest zobowiązany do przedstawienia powodu takiej zmiany.
 9. Origami Effect LTD zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

XXII Akceptacja Regulaminu i zmiany w Regulaminie

 1. Origami Effect LTD zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 2. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jej akceptacja jego Regulaminu przez Użytkownika.