portfolio slider projekt 2

Model finansowy gospodarstwa rolnego  zajmującego się produkcją zbóż, pasz oraz mleka

Gospodarstwa rolne są branżą, która wymaga precyzyjnego planowania i zarządzania danymi, kosztami i zasobami w celu osiągnięcia sukcesu. W przeciwieństwie do innych branż, w rolnictwie procesy są ściśle związane z naturą i wymagają ścisłego monitorowania. Zarządzanie danymi odgrywa kluczową rolę w tym procesie, ponieważ gospodarstwa rolne muszą monitorować i analizować wszelkie informacje, takie jak: warunki pogodowe, jakość gleby, uprawy, hodowla zwierząt, wyniki sprzedaży, a także wyniki finansowe.

Planowanie umożliwia właścicielom gospodarstw rolnych lepszą kontrolę nad kosztami, co jest niezwykle ważne, aby uniknąć nadmiernych wydatków i poprawić zyskowność.

Realizacja przygotowana dla przedsiębiorstwa rolnego:

 • hodowlą bydła na potrzeby produkcji mleka – stado około 800 sztuk
 • uprawą zbóż na potrzeby wytwarzania paszy oraz sprzedaży zboża
 • wykorzystanie 42 działek o powierzchni przekraczającej 1000 hektarów
 • zatrudnienie średnio – 30 osób
 • roczny przychód – średnio 8 000 000 zł

Podstawowe cele dla aplikacji to:

 • zarządzania płynnością firmy
 • dynamicznego budżetu firmy oraz źródła informacji dla opracowania strategii finansowej
 • oceny całego potencjału biznesu wraz ze pomiarem jego wykorzystania oraz wskazania czynników głównego ryzyka
 • pełnego modelowania finansowego wszystkich obszarów biznesowych
 • wyceny przedsiębiorstwa

Standardowe prognozy finansowe

Rachunek zysków i strat to raport finansowy, który umożliwia przedsiębiorstwom monitorowanie swojego wyniku finansowego w określonym okresie czasu. Dzięki temu raportowi przedsiębiorcy mają lepszą kontrolę nad swoimi kosztami oraz dochodami, co pozwala im podejmować lepsze decyzje biznesowe. Dodatkowo, rachunek zysków i strat umożliwia również łatwe porównywanie wyników finansowych z poprzednimi okresami, co pozwala na ocenę wprowadzonych zmian i podejmowanie bardziej trafnych działań w przyszłości.

Główny dashboard

Dashboard finansowy pozwala na szybkie i łatwe monitorowanie kluczowych wskaźników finansowych dla różnych linii biznesowych w firmie. Dzięki temu, zewnętrzny dyrektor finansowy ma wgląd w aktualną jak i przyszłą sytuację finansową przedsiębiorstwa, może szybko reagować na ewentualne problemy i podejmować decyzje mające na celu zwiększenie zysków. Dodatkowo, prezentowane na dashboardzie dane mogą pomóc w identyfikacji obszarów wymagających ulepszeń oraz w opracowaniu dalszych strategii biznesowych.

Źródła danych modelu finansowego

Sparametryzowano wszystkie obszary przedsiębiorstwa uwzględniając między innymi następujące zbiory informacji:

 • Wynagrodzenia – z uwzględnieniem rodzaju umowy, okres zatrudnia, wysokość wynagrodzenia, linia biznesowa
 • Zobowiązania finansowe
 • Faktury – wszystkie koszty zgromadzone oraz przeanalizowane przez aplikację do ewidencjonowania faktur OMS
 • Dane finansowe zgromadzone w aplikacji do planowania oraz kontrolowania upraw rolnych dla ponad 150 czynności rolnych dla 10 upraw.
 • Dwie receptury pasz uwzględniające osiem podstawowych grup żywieniowych dla krów
 • Dane pojazdów w zakresie ich dziennego czasu pracy oraz spalania oleju napędowego wykorzystując dane z dedykowanej aplikacji „Park Maszynowy'” która wspomaga rozliczenia paliwa porównując dane z zakładanym zużyciem a faktyczną ilością tankowania każdego pojazdu
 • Ewidencję Środków Trwałych

Moduły dostępne w modelu finansowym

Model finansowy dla gospodarstwa rolnego, składa się z ponad 20 osobnych modułów, które są ze sobą zintegrowane. Dzięki temu modelowi można w prosty i szybki sposób przeprowadzić dowolną analizę biznesową związane z produkcją rolniczą. Posiadając ten system, możliwe jest dokładne planowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej, uwzględniając wiele czynników, takich jak ceny inwentarza, koszty pasz, wynagrodzenia, koszty finansowe, trendy rynkowe, ceny nawozów i wiele innych.

Każdy z modułów został zaprojektowany w taki sposób, aby był bardzo prosty w obsłudze, a jednocześnie umożliwiał przeprowadzenie zaawansowanych analiz finansowych.

Wszystkie moduły zostały stworzone w taki sposób, aby były ze sobą zintegrowane i umożliwiały łatwe przetwarzanie danych. Dzięki temu, możliwe jest przeprowadzenie analiz finansowych na różnych poziomach, uwzględniając wiele czynników jednocześnie.

Na przykład jeśli zwiększymy ilość stada krów dojnych w określonym miesiącu, model finansowy automatycznie przeliczy:

 • koszt tej inwestycji,
 • skoryguje produkcję mleka,
 • przeliczy wartość sprzedaży mleka
 • zweryfikuje czy stan pasz własnych jest wystarczający – jeśli nie automatycznie wprowadzi koszt zakupu brakujących pasz

Moduł Trendy Rynkowe

umożliwia ocenę wrażliwości przedsiębiorstwa na zmiany w poszczególnych parametrach, takich jak ceny surowców, stawki procentowe czy wartość inflacji. Dzięki temu zarząd oraz zewnętrzny dyrektor finansowy ma możliwość analizowania, które czynniki najbardziej wpływają na wyniki finansowe i mogą odpowiednio reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Wizualizacja kosztów finansowych przedsiębiorstwa oraz prognozowanego stanu gotówki.

Moduł Trendy Rynkowe pozwala na wizualizację wpływu zmian w stawkach procentowych (np. WIBOR) na koszty finansowe przedsiębiorstwa oraz prognozowanie stanu gotówki w firmie w różnych scenariuszach. Dzięki temu zewnętrzny dyrektor finansowy ma możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji związanych z finansowaniem działalności przedsiębiorstwa.

Moduł „Trendy Rynkowe” umożliwia symulowanie zmian w stawce procentowej WIBOR i ich wpływu na koszty finansowe przedsiębiorstwa. W przypadku wzrostu stawki WIBOR, koszty odsetkowe związane z kredytami i pożyczkami będą rosły, co ma wpływ na wyniki finansowe firmy. W konsekwencji, przedsiębiorstwo może mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej lub będzie musiało podjąć dodatkowe działania mające na celu ograniczenie kosztów, takie jak cięcie kosztów operacyjnych lub poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania.

Model finansowy w tym przypadku ma możliwość przeprowadzania analiz wrażliwości przy zmianie tych parametrów poprzez ten moduł.

 • ceny mleka
 • ceny oleju napędowego
 • ceny energii elektrycznej
 • gazu ziemnego
 • Stawki WIBOR
 • Wartość Inflacji

Zobacz jak działa ta funkcjonalność na krótkim materiale video.

Moduł trendy rynkowe umożliwia przeprowadzenie symulacji, które pozwalają na wskazanie potencjalnych konsekwencji spadku cen mleka dla przedsiębiorstwa rolnego. Symulacja ta obejmuje określenie progów rentownościowych, co oznacza, że można określić minimalną cenę, jaką należy uzyskać za litr mleka, aby przedsiębiorstwo przynosiło zyski, pokrywało koszty produkcji lub odnotowywało straty.

Wizualizacja Kredytu Inwestycyjnego

Każde zobowiązanie finansowe ma swoją własną wizualizację. Model finansowy posiada moduł do zarządzania długiem przedsiębiorstwa

Dyrektor finansowy ma wiele korzyści z posiadania takiej wizualizacji kredytu. Przede wszystkim, umożliwia to szybkie zrozumienie sytuacji finansowej firmy, co jest ważne w podejmowaniu decyzji biznesowych. Wizualizacja pozwala na łatwe zobaczenie, jakie zobowiązania finansowe firma ma w danym okresie, kiedy są one wymagalne i jakie są łączne koszty ich spłaty. Dzięki temu dyrektor finansowy może podejmować szybkie decyzje odnośnie zaciągania nowych kredytów, rezygnacji z części zobowiązań lub też zmiany sposobu spłaty istniejących długów. Dodatkowo, wizualizacja ta pozwala na łatwe zrozumienie ryzyka związanego z zobowiązaniami finansowymi, co jest kluczowe dla zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej firmy.

Moduł do zarządzania kredytami i leasingami w module finansowym firmy przynosi szereg korzyści, w tym:

 • Łatwiejsze zarządzanie zobowiązaniami finansowymi – narzędzie umożliwia monitorowanie harmonogramu spłat, terminów płatności, odsetek, prowizji, a także pozostałych kosztów związanych z kredytem lub leasingiem.
 • Szybsze podejmowanie decyzji – wizualizacja danych ułatwia szybkie zrozumienie sytuacji finansowej związanej z kredytem lub leasingiem, co umożliwia szybsze podejmowanie decyzji biznesowych.
 • Zwiększenie efektywności i kontroli nad wydatkami – narzędzie pozwala na lepsze planowanie i zarządzanie zobowiązaniami finansowymi, co pozwala na zwiększenie kontroli nad wydatkami firmy oraz na oszczędność kosztów.
 • Wsparcie dla negocjacji z bankiem lub leasingodawcą – wiedza na temat harmonogramu spłat, oprocentowania i prowizji pozwala na lepsze przygotowanie się do negocjacji z bankiem lub leasingodawcą, co może skutkować bardziej korzystnymi warunkami dla firmy.
 • Zwiększenie transparentności finansowej – narzędzie do zarządzania kredytami i leasingami umożliwia dostęp do rzetelnych danych finansowych, co zwiększa transparentność i wiarygodność firmy wobec partnerów biznesowych oraz inwestorów

Planowanie produkcji roślinnej

Do przeprowadzenia kalkulacji wymaga jedynie uzupełnienia:

 • ilości hektarów przeznaczonych dla konkretnej uprawy w danym sezonie
 • prognozowej ceny zboża
 • estymacji plonów
 • Wskazania udziału procentowego jaki będzie przeznaczony na pasze

Wylicza marżę na tonie, wskazuje progi rentowności uwzględniając dane zawarte modelu finansowym

Prognozowany techniczne koszty wytworzenia zbóż oraz pasz

Dashboard przedstawiający techniczne koszty wytworzenia zbóż upraszcza analizę kosztów i rentowności upraw rolniczych,

Dzięki informacjom o cenach nawozów i ŚOR, możliwe jest dostosowanie ilości i rodzaju używanych nawozów oraz środków ochrony roślin do panującej sytuacji, co pozwala na ograniczenie kosztów produkcji przy jednoczesnym zachowaniu jakości i ilości plonów.

Zapotrzebowanie na pasze

Dashboard pozwala na wgląd w aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na pasze dla stada zwierząt w ujęciu kwartalnym. Dzięki wykorzystaniu danych z „inwentarza stada”, „receptur pasz” oraz planowania produkcji roślinnej, model realizuje wszystkie obliczenia.

Przykład zastosowania

Przykładowy proces symulacji wpływu zmian w produkcji roślinnej na zapotrzebowanie na pasze dla zwierząt. Model finansowy wykorzystuje dane z inwentarza stada, receptur pasz oraz planowania produkcji roślinnej, aby oszacować ilość potrzebnych pasz na kolejne kwartały.

Następnie, poprzez zmianę parametrów produkcji roślinnej, takich jak plony, oraz zmianę parametru przekazania plonów na pasze, model finansowy automatycznie dokonuje kalkulacji i wylicza, czy wytworzona ilość pasz będzie wystarczająca do skarmienia zwierząt w kolejnych kwartałach.

W ten sposób, przedsiębiorca może dokonać analizy i w razie potrzeby dostosować plany produkcji roślinnej, aby zapewnić wystarczającą ilość pasz dla swojego inwentarza zwierząt.

Zobacz jak działa ta funkcjonalność na krótkim materiale video

Dashboard – Produkcja oraz konsumpcja pasz

pozwala na wizualizację konsumpcji pasz oraz ich produkcji w określonym okresie. Dzięki temu można łatwo porównać zapotrzebowanie na pasze wraz z ich produkcją i zaplanować odpowiednie działania.

Jedną z zalet tego dashboardu jest możliwość szybkiego zidentyfikowania różnic między zapotrzebowaniem na pasze a ich produkcją. W ten sposób można w czasie reagować na ewentualne niedobory lub nadwyżki pasz i dostosować produkcję do potrzeb stada. Dodatkowo, wizualizacja tych danych pozwala na szybkie zrozumienie sytuacji i łatwiejsze podejmowanie decyzji. Jest to szczególnie ważne w branży rolniczej, gdzie optymalne wykorzystanie zasobów jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Wizualizacja kosztów pasz

Ten dashboard przedstawia wykres kosztów pasz w ujęciu miesięcznym. Pozwala na łatwe monitorowanie i kontrolowanie kosztów związanych z paszami. W przypadku, gdy pasza kończy się w gospodarstwie rolnym, model finansowy automatycznie tworzy pozycję kosztową, co pozwala na bieżąco śledzić i kontrolować koszty związane z produkcją oraz analizować techniczny koszt wytworzenia litra mleka

Produkcja mleka w gospodarstwie rolnym

Ten panel w modelu finansowym służy do analizowania produkcji mleka. Można na nim obserwować, jak zmienia się dzienna średnia produkcja mleka w czasie i jakie czynniki mogą wpłynąć na jej zmiany. Możliwe przyczyny spadku produkcji mleka to na przykład choroba stada czy nieodpowiednie pasze. Dzięki temu panelowi zewnętrzny dyrektor finansowy może śledzić efektywność produkcji mleka, monitorować jej rozwój i podejmować decyzje na podstawie aktualnych danych.

Prognozowany techniczne koszty wytworzenia litra mleka

To zestawienie przedstawia prognozowane techniczne koszty wytworzenia litra mleka w gospodarstwie rolnym. Dzięki takiej analizie możliwe jest oszacowanie, jakie koszty ponosi się przy wytworzeniu jednego litra mleka oraz gdzie można szukać oszczędności poprzez modyfikację procesów produkcji lub zmianę dostawców. Zestawienie prognozowanych kosztów wytworzenia litra mleka w modelu finansowym może być używane do analizy wpływu różnych czynników na koszty produkcji, na przykład rezygnacji z produkcji własnych pasz na rzecz kupowanych z rynku. Dzięki takiej analizie przedsiębiorstwo rolnicze może dokonać świadomej decyzji, które podejmowanie działań prowadzić będzie do zwiększenia zysków, a które mogą negatywnie wpłynąć na rentowność działalności.

Podstawowe korzyści z naszego rozwiązania

 1. Pozwala na dokładne śledzenie kosztów i przychodów – model finansowy umożliwia analizę i prognozowanie kosztów oraz przychodów związanych z produkcją rolną. Dzięki temu właściciel gospodarstwa ma pełną kontrolę nad finansami i może podejmować lepsze decyzje biznesowe.
 2. Ułatwia planowanie produkcji – model finansowy uwzględnia wiele czynników wpływających na produkcję rolną, takich jak pogoda, ceny nawozów i pasz, stawki kredytów itp. Dzięki temu pozwala na lepsze planowanie produkcji i zwiększenie jej efektywności.
 3. Umożliwia porównywanie wyników – dzięki modelowi finansowemu można porównywać wyniki finansowe z poprzednimi okresami lub z innymi gospodarstwami rolnymi. To pozwala na lepsze zrozumienie rynku i konkurencji oraz podejmowanie bardziej opłacalnych decyzji.
 4. Ułatwia zarządzanie ryzykiem – model finansowy pozwala na analizę i prognozowanie ryzyka związanego z produkcją rolną, takiego jak niekorzystne warunki pogodowe, wzrost cen pasz czy choroby stada. Dzięki temu można odpowiednio zabezpieczyć się przed stratami finansowymi.
 5. Umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów – dzięki analizie kosztów i efektywności poszczególnych działań, model finansowy pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów, takich jak ziemia, maszyny i praca ludzi. To prowadzi do zwiększenia rentowności produkcji rolniczej.
 6. Umożliwia szybkie reagowanie na zmiany rynkowe – model finansowy umożliwia na bieżąco śledzenie zmian na rynku i szybkie reagowanie na nie. Dzięki temu właściciel gospodarstwa może dostosować produkcję do zmieniających się warunków i zmaksymalizować zyski.