portfolio slider model finannsowy joint venture

Założenia projektu

Projekt zakładał przygotowanie profesjonalnych prognoz finansowych mających stanowić jedno z narzędzi negocjacyjnych dla projektu typu joint venture. Jeden z podmiotów miał dostarczać klientów drugiej spółce wykorzystując kanały marketingowe. Druga spółka świadczyła usługi finansowe przez internet.

Prognozy finansowe wraz z możliwością modelowania biznesowego umożliwiły przyśpieszenie procesu negocjacji ponieważ każda ze stron mogła ocenić wartość swojego wkładu w stosunku do osiągnięcia potencjalnych korzyści.

Modelowanie finansowe obejmowało między innymi :

 • Okres promocji,
 • Wartość Profit Share,
 • Stawkę flat fee,
 • Okres obowiązywania Profit Share.

Podstawowe dane modelu finansowego projektu joint venture

W tej sekcji modelu finansowego możliwe było wprowadzenie deklaratywnych danych dotyczących parametrów marketingu z wyszczególnieniem 16 dedykowanych kanałów marketingowych wraz z ich aktualną ceną Rate Card oraz stawką rabatową, której maksymalna wartość może wynieść 100%.

Było to konieczne, ponieważ promocja miała się odbyć w kilku różnych mediach a każdy kanał ustalano pojedynczo.

Parametry ogólne w modelu finansowym

W tej części modelu podmiot B na podstawie posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie swojej działalności, określał target wraz z następującymi danymi:

 • statystyczny rozkład procentowy w populacji,
 • możliwa do osiągnięcia marża.

Parametry konwersji modelu finansowego

Estymowane konwersje określane jako wartość procentowa leadów decydujących się na korzystanie z usług.
Na arkuszu widoczne jest również automatyczne przeliczanie wartości procentowych na wartości całkowite estymowanej liczby klientów.

Dashboard pod negocjacje

Na podstawie tego arkusza można było prowadzić merytoryczne negocjacje handlowe posługując się możliwością realizacji prognoz w celu ustalenia warunków satysfakcjonujących obie strony.

W tej części modelu oddano do dyspozycji szybkie zmiany w parametrach postaci określając:

 • ilość miesięcy obowiązywania okresu profit share,
 • stawki profit share,
 • rozróżnienie Brutto/Netto (ze względu na to, że stawki reklamowe opodatkowane są stawką VAT 23% a usługi finansowe stawką VAT 0%.

Widoczna jest również prosta analiza efektywnościowa osiągana w poszczególnych grupach targetu mierzona w postaci osiąganej marży.

Dashboard pod negocjacje

Widok analityczny dla spółki A będącej provider’em usług reklamowych

Możliwe było również wprowadzanie zmian w modelu biznesowym w zakresie:

 • określenia daty uruchomienia projektu,
 • określenia czasu obowiązywanie profit share,
 • określenia wartości procentowej rabatu na kanale promocyjnym,
 • wartość procentowa profit share.

Widoczne są również sumaryczne przychody możliwe do uzyskania przez podmiot A z wyszczególnieniem:

 • kanały marketing,
 • stawka VAT,
 • oraz partycypowanie w profit share.

Widok modelu prezentujący podstawowy parametr dla firmy B umożliwiał jej podjęcie odpowiednich decyzji biznesowych biorąc pod uwagę osiąganą marżę oraz wielkości kapitałowe, które na początku współpracy musiałaby pokryć z własnych środków.