portfolio slider model finansowy aplikacja mobilna

Opis projektu

Produkt 1

skupiony na Eco Driving za parmocą aplikacji mobilnej poprzez naukę jazdy w stylu eco-driving za pomocą aplikacji mobilnej.

 • automatyczny zapis historii tankowania,
 • przebiegu samochodu oraz dane geolokalizacyjne stacji benzynowej,
 • monitoring oraz historię spalania paliwa,
 • analizę jakości zatankowanego paliwa,
 • określenie przez OBD realnej ilości zatankowanego paliwa,
 • serwisu społecznościowy,
 • oferujący možliwość dzielenia się danymi,
 • rankingi i odznaki wzorem FourSquare oraz Endomondo,
 • rekomendację najlepszych tras pod względem eco-driving

Produkt 2

Analiza monitoring kormunikazów komuptera samochodowego bezpośrednio w smartphone poprzez między innymi:

 • monitoringi interpretację błędów danych z Engine Computer unit,
 • alarmy o zdarzeniach takich jak rozładowanie akumulatora przy wykorzystaniu danych zewnętrznych między innymi prognoza pogody oraz dane GPS,
 • na podstawie danych uzyskanych z systemu eksperckiego identyfikacji modelu samochodu po numerze VIN,
 • przesyłanie informacji o potencjalnych usterkach oraz najlepszych metodach ich uniknięcia,
 • raportowanie o nieprawidłowej eksploatacji samochodu.

Produkt 3

Elektroniczna karta pojazdu – usługa, związana z rejestrowaniem historii eksploatacji samochodu, między innymi: charakterystyki stylu jazdy jako internetowy profil samochodu, który mógł być wykorzystany na przykład przy sprzedaży samochodu jako dowód na prawidłowy sposób jazdy.

Dane ogólne modelu finansowego

Początkowa część prognoz finansowych realizowanych za pośrednictwem excela. W tej części umieszcza się podstawowe informacje
biznes planu w postaci stawek :
• podatkowych,
• kosztów pracy,
• rozliczeń revenue share,
• danych statystycznych.

Data obowiązywania prognoz finansowych.

Każda zmiana daty aktualizuje bilans, rachunek zysków i strat oraz cash flow.

Ceny usług cloudingowych

Arkusz dostępny w samym  biznesplanie jak i modelu finansowym. Zostały umieszczone aktualne na tamten moment ceny usług chmury obliczeniowej oferowanej przez Amazon.

Wprowadzone ceny były zgodne z obowiązującym w tamtym momencie cennikiem Amazon AWS.

Arkusz kalkulacyjny korzysta z tych danych w celu obliczenia kosztów całej infrastruktury z podziałem na lokalizację kolokacji.

Milestones projektu

W excelu poświęcono jeden z arkuszy na rozpisanie poszczególnych milesto es realizacji projektu.

Wyszczególnione zostały poszczególne moduły aplikacji, stanowiące milestones w procesie przygotowania rozwiązania.

Harmonogram oraz kosztorys każdego z tych elementów jest umieszczony w dalszej części modelu finansowego.

Analiza wpływu zmian kursów walutowych

Tworząc biznes plan oraz prognozy finansowe, należało uwzględnić możliwość zweryfikowania modelu pod kątem wahań kursowych, ponieważ część przychodów oraz kosztów miała być w EUR oraz USD.

Excel umożliwia zdefiniowanie własnych wartości kursów początkowych lub pobranie aktualnych kursów ze strony NBP. Następnie, dzięki zastosowaniu VBA analityk może wprowadzać zmiany kursów oraz obserwować dynamiczne zmiany na dashboard’idze w ujęciu rocznym lub kwartalnym.

Każda zmiana ma wpływ na kluczowe czynniki biznes planu takie jak:

 • przychody,
 • koszty,
 • EBIT,
 • EBITDA,
 • zysk netto czy IRR.

Zestawienie kosztów OPEX

Zestawienie kosztów – standardowy element każdego biznesu planu. Taki arkusz częśto funkcjonuje samodzielnie w firmie jako tzw. “budżet”.

Ten arkusz został podzielony na dwie sekcje. Jedna jest aktualizowana przez analityka biznesowego lub manager projektu, który musi uzupełnić dane kosztowe w postaci:

 • ilości etatów z opisanym stanowiskiem oraz wynagrodzeniem,
 • ilości umów o dzieło wraz z kwotą,
 • ilości oraz kosztów wszelkich usług outsourcingowych.

Koszty, związane z marketingiem projektu oraz developmentem, są aktualizowane poprzez dedykowane sekcje Excela ze względu na komfort , większą precyzję oraz lepszą wizualizację danych.

Koszty eksploatacji infrastruktury są obliczane za pomocą formuł Excela, ze względu na ich korelacje ze wzrostem użytkowników aplikacji co bezpośrednio przekłada się na zapotrzebowanie na transfer danych, zasoby serwerów bazodanowych itp.

Parametry realizacji development’u aplikacji

Harmonogram oraz kosztorys realizacji prac developerskich projektu aplikacji mobilnej korzystający z wykresu Gantta, w
celu zapewnienia wygodniejszego planowania.

Każdy etap jest oznaczany poprzez:

 • wskazanie miesiące w którym prace mają zostać rozpoczęte,
 • ile czasu etap ma być realizowany.

Excel pokazuje również kalkulację kosztów netto/brutto każdego z etapów.

Planowanie wydatków marketingowych

Wykres Ganta sprawdza się do zaplanowania kampanii marketingowych. Na tym arkuszu zawarty został cały plan dla przedsięwzięcia, dane uzupełniane są poprzez wskazanie miesiąca oraz okresu trwania promocji.

Formuły excela uzupełniają dane kosztowe biznes planu oraz dane dotyczące pozyskiwania ruchu na stronę promującą usługę.

Został zachowany podział regionalny.

Cennik usług

Arkusz poświęcony zdefiniowaniu cennika usług oferowanych w ramach aplikacji mobilnej.

Istnieje możliwość przypisania trzem usługom, w okresie 10 miesięcy od daty uruchomienia komercyjnego, następujących modeli płatności:

 • subskrypcja,
 • jednorazowa płatność,
 • usługa darmowa

Specjalne formuły excela odpowiednio przeliczały całość uwzględniając modele płatności dla osób, które dokonały jednorazowego zakupu lub subskrypcji.

W tym okresie możliwa jest również zmiana stawki opłaty z rozróżnieniem na amerykański oraz Europejski rynek AppStore.

MVP

Określenie daty uruchomienia komercyjnego jest ważnym elementem każdego biznes planu. Excel wspomaga poprzez wizualizacje statusu prac developerskich.
Dodatkowo widoczna jest kalkulacja nakładów poniesionych na moment wskazania MVP.
Wybierając datę uruchomienia, excel rozpoznaje to jako okres, w którym reklama powinna generować pobrania aplikacji dodatkowo zaczynają działać formuły związane z  modelowaniem lejkiem sprzedaży oznaczone jako trendy konwersji.

Trendy konwersji

W tym Excelu udostępniono możliwość stworzenia, modelowania dwóch trendów konwersji.

Miało to na celu szybką analizę wpływu poszczególnych trendów na przedsięwzięcie.

Trendy są wizualizowane na wykresach, wartości ustala się dla poszczególnych miesięcy z możliwością prognozowania na okres 20 miesięcy.

Rozkład funkcjonalności

Projekt zakładał udostępnienie użytkownikom trzech podstawowych funkcjonalności w ramach jednej instalacji aplikacji mobilnej.

Na tym etapie biznes planu można symulować rozkład zainteresowania poszczególnych usług.

Wpływ zmian w postaci zmian kosztów i przychodów jest widoczny na dashboardzie oraz arkuszach poświęconym uzyskanych danych księgowych.

Community

W każdym przedsięwzięciu internetowym w pewnym momencie pojawiają się zjawisko naturalnego pozyskiwania nowych klientów jak ich ubytku.

Project Manager ma możliwość ustalić prognozy dotyczące spodziewanych trendów.

W tym arkuszu można jeszcze umieszczać planowane efekty działań marketingu wewnętrznego.

Modelowanie finansowe

Przygotowany model finasowy jest podsumowany na tzw. pulpicie managerskim. Ten arkusz umožliwia podgląd w ujęciu rocznym zawierającym podstawowe dane takie jak:

 • przychody projektu,
 • koszty,
 • EBITDA,
 • Ruch na strony internetowe generowany przez działania marketingowe z podziałem na rejony,
 • wizualizację przychodów oraz kosztów w postaci wykresu,
 • wizualizację na wykresie punktu break even,
 • daty BEP i zwrotu inwestycji,
 • wskaźnik tzw burn rate,
 • wartości NPV oraz IRR
 • wielkość zapotrzebowania kapitałowego wraz z datami w których miałoby nastąpić podwyższenie kapitału.

Modelowanie finansowe – wariant 2

Udostępniono możliwość przeprowadzania symulacji biznesowych poprzez proste wprowadzanie zmian w modelu.
Można modyfikawać następujące czynniki:

 • retencja w poszczególnych usługach,
 • zmiana trendu konwersji z wariantu 1 na wariant 2,
 • symulację wzrostu pod spadku kosztów reklamy,
 • skutki podniesienie lub obniżenia skuteczności reklamy.

Aby usprawnić przeliczenia zastosowano makra VBA dostępne
w Excelu.

Modelowanie finansowe – wariant 3

Ta symulacja ukazuje scenariusz w ramach, którego koszty reklamy spadną a efektywność działania reklam będzie większa.
Prognoza finansowa automatycznie przelicza cały model w celu
zaprezentowania novwch parametrów biznesovwch.

Modelowanie finansowe -wariant 4

Przygotowano analogiczny pulpit, jednakże w ujęciu kwartalnym, który daje lepszy podgląd na dynamikę rozwoju projektu inwestycyjnego.

Na wykresie pokazano jak kształtują się Przychody i EBITDA na okres 5 lat w podziale kwartalnym.

Standardowo Wykres ukazuje moment Break Even projektu.

Modelowanie finansowe – wariant 5

Na tam arkuszu istnieje również možliwość przeprowadzania
analiz przedsięwzięcia stosując podstawowe czynniki.
W tym przypadku zastosowano inny trend, który ukazał że przy prognozowanych konwersjach osiągnięcie break even nie będzie możliwe.

Etapowanie inwestycji

W arkuszu przedstawiono etapowanie inwestycyjne. Excel oblicza konkretne daty, w jakich miesiącach będzie musiało nastąpić podniesienie kapitału spółki. Excel wskazuje również jako KPI realizację poszczególnych etapów projektu wyrażonych procentowo oraz poniesione koszty (Wydane) na prognozowaną datę zapotrzebowania kapitałowego.

Uzyskano w ten sposób dane konieczne do umowy inwestycyjnej pomiędzy inwestorem a wnioskodawcą. Określono również zapotrzebowanie kapitałowe oraz planowaną nadwyżkę czyli tzw rezerwę finansową.

IRR oraz wycena DCF

Wartość wskaźnika IRR jest jednym z najwažniejszych wskaźników dla potencjalnego inwestora. Każdy biznes plan
musi zawierać wyliczenie wewnętrznej stopy zwrotu oraz NPV,
ponieważ są kluczowe dla decyzji inwestycyjnej.

W każdym projekcie inwestycyjnym znajdują się takie wyliczenia.

Realizacja projketu na osi czasu

Dokumentacja inwestycyjna wymagała wizualizacji kluczoych elementów projektu. Wykorzystano dynamiczny wykres Gantta, który w przystępny sposób ukazuje harmonogram najważniejszych momentów realizacji projektu inwestycyjnego.

Bilans pod biznes plan

Bilans jest kluczowym elementem každego biznes planu oraz projektu inwestycyjnego.
Zawiera statyczny obraz sytuacji składników majątkowych projektu inwestycyjnego oraz źródeł ich finansowania.

Ocenia stan majątkowy przy uwzględnieniu zmiennych aplikacji.

Excel pokazuje prognozę bilansowa na kolejne pięć lat operowania przedsięwzięcia. Arkusz został tak zaprojektowany, żeby poszczególne zmiany modelu miały swoje odzwierciedlenie w bilansie.

W każdym projekcie inwestycyjnym znajdują się takie wyliczenia.

Rachunek zysków i strat projektu inwestycyjnego

Kolejnym obowiązkowym elementem każdego przedsięwzięcia jest Rachunek Zysków Strat. Model został  zaprojektowany tak aby uwzględniał wszystkie koszty oraz przychody vwnikające z aplikacji mobilnej z podziałem na poszczególne miesiące.

Rachunek wyników zaprognozowany został na okres 5 lat.

Każda zmiana kosztów oraz przychodów biznes planu ma swoje odzwierciedlenie w zaprojektowanym Rachunku Zysku i
Strat.

Cash flow

Przy nowym przedsięwzięciu ważne jest aby nadzorować przepływy pieniężne.

Nasz excel uwzględnia planowane wpływy i wypływy środków Pieniężnach.

Pokazuje gdzie jaka kwota powinna zostać uwzględniona na przestrzeni kolejnych 5 lat.

Daje to możliwość kontroli przepływów finansowych oraz ogólny obraz kondycji finansowej.

Analiza wskaźnikowa

Wszystkie zmiany w modelu mają swoje odzwierciedlenie w prognozowanej analizie wskaźnikowej.
Wykresy połączone są bezpośrednio z danymi ze sprawozdania finansowego.
Daje to możliwość łatwej analizy wskaźnikowej dzięki przystępnej grafice.