W obrocie gospodarczym często konieczne jest określenie wartości przedsiębiorstwa czyli dokonanie jego wyceny.

Służy to w szczególności:

 • przygotowaniu transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego restrukturyzacji,
 • ocenie zdolności kredytowej spółki,
 • budowaniu portfela inwestycyjnego zbudowanego z akcji spółek niedowartościowanych
 • chęci wypunktowania czynników wzrostu w przedsiębiorstwie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wycen spółek w oparciu o :

W przypadku metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF podczas wyceny wyznaczamy fundamentalną wartość przedsiębiorstwa. Prognozujemy zarówno wolne przepływy pieniężne jak i koszt kapitału.

Po wykonaniu prognozy wartości rezydualnej dokonujemy kalkulacji wartości całego przedsiębiorstwa, sprawdzamy podstawy, na których oparliśmy obliczenia i dokonujemy analizy wrażliwości. Metoda ta często służy do podjęcia strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie.

Metody porównawcze mnożnikowe, służą szybkiej analizie w oparciu o zastosowanie danych prosto z rynku jak notowania giełdowe, wyniki transakcji sprzedaży akcji.

Są stosowane w krajach o rozwiniętym rynku kapitałowym.

Oparte są na rachunku zysków i strat, bilansie oraz rachunku przepływów pieniężnych.

W przypadku metod porównawczych (mnożnikowych) stosuje się jako mnożniki najczęściej:

 • mnożnik ceny do zysku czyli C/Z,
 • mnożnik ceny do wartości księgowej czyli C/WK,
 • mnożnik ceny do sprzedaży czyli C/S

Jako wartość przedsiębiorstwa uważa się w tych metodach wartość rynkową spółki pomniejszoną o środki pieniężne.

Możliwe jest także zastosowanie metod majątkowych czyli :

 • księgowej,
 • skorygowanych aktywów netto,
 • likwidacyjnej
 • odtworzeniowej.

Często stosowana jest metoda księgowa oparta na bilansie przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy podejrzewamy dezaktualizację danych o wartości niektórych pozycji bilansowych stosujemy metodę skorygowanych aktywów netto np. przy określaniu wartości nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Wycena metodą odtworzeniową pokaże nam jaka jest wartość majątku przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę rzeczywiste zużycie obiektów.

Sprawdzamy więc jakich nakładów wymaga odtworzenie takiego samego majątku.

Metoda likwidacyjna odnosi się do likwidowanych przedsiębiorstw lub ich części, określona w ten sposób wartość likwidacyjna jest na ogół niższa od wartości odtworzeniowej.

Metody majątkowe pozwalają między innymi określić:

 • rentowność przedsiębiorstwa,
 • wykazać jakie są jego potrzeby inwestycyjne,
 • pozwalają porównać uzyskaną wartość w stosunku do wartości określonej metodami dochodowymi.

Niezależnie od tego, czy w najbliższej przyszłości zamierzasz rozpocząć ekspansję nowych rynków e-commerce, czy chcesz, biorąc pod uwagę jeden lub wiele czynników zbadać zasięg świadczenia usług obecnie, analiza rynku daje Ci taką możliwość.

Analiza analizie jednak nie równa, a wiele zależy to od jakości pozyskanych w tym celu informacji oraz częstotliwości ich aktualizacji, gdyż nie jest tajemnicą, że dane sprzed pięciu, dziesięciu czy tym bardziej piętnastu lat nijak mają się do sytuacji panującej obecnie.

Zwłaszcza że konsumenci stają się dziś coraz bardziej dynamiczni, a jako że usług w dziedzinie e-commerce szybko przybywa, to i konkurencja w tym sektorze rynku jest ogromna. Dlatego ważna jest jakość takiej analizy i informacje, które zostały do niej wykorzystane.