Jak napisać biznes plan?

jak napisać biznes plan hero image

W Polsce dość często spotykam się z opinią wskazującą że biznes plan w jest dokumentem, który jest wymagany przy uzyskaniu finansowania zwłaszcza w przypadku funduszu inwestycyjnego.

Jednakże dla osób marzących o własnym biznesie, przygotowanie biznes planu jest pierwszym krokiem na drodze do realizacji tego celu.

Stworzenie jakiejkolwiek formy dokumentacji jest pewną formą skonkretyzowania tego pomysłu.

Wyjściem ze sfery planowania i uruchomieniem procesu wcielenia go w życie.

Napisanie biznes planu może wydawać się problematyczne ale w gruncie rzeczy nie jest takie trudne. Z pewnością osoba, która będzie to robić może spotkać się z pewnymi problemami, zwłaszcza z przygotowaniem prognoz finansowych czy ustaleniem danych koniecznych do opracowania analizy rynkowej.

których cześć może rozwiązać książka „Do the Work” Scotta Pressfield’a.

zdjecie biznes planu MM

W Polsce dość często spotykam się z opinią wskazującą że biznes plan w jest dokumentem, który jest wymagany przy uzyskaniu finansowania zwłaszcza w przypadku funduszu inwestycyjnego.

Wstęp 

Wstęp w dokumentacji inwestycyjnej wykorzystuje się w celu wprowadzić potencjalnego inwestora lub wspólnika w branżę w jakiej ma operować biznes. Ma to na celu uzasadnienie tez, założeń jakie stawia biznes plan. Odpowiednie wprowadzenie może mieć bardzo duże znaczenie w odbiorze opisu projektu, ponieważ często są to nowe innowacyjne rozwiązania, których opis może być trudny w odbiorze dla osoby nie znającej realiów. Często też używa się sformułowania “osoba nieuświadomiona“.

Oczywiście dla osoby znającej rynek, którego dotyczy produkt lub usługa przedstawiona w biznes planie taki materiał nie będzie potrzebny i spokojnie może przejść do dalszych rozdziałów biznes planu. 

Czasami W tym przypadku wstęp został podzielony na dwie części:

 • wstęp – (dostępny pod tym linkiem) jako wprowadzenie w temat, w którym autor stara się wprowadzić w zagadnienie poruszając zmiany na świecie które mają wpływ na przedmiot biznes planu
 • wprowadzanie w tematykę – (dostępny pod tym linkiem) jest to typowy wstęp skonkretyzowany stricte do tematyki biznesplanu lub projektu inwestycyjnego  

 

 

Opis rynku 

Świadomość wiedzy o rynku jest dość istotna ponieważ udostępnienie produktu lub usługi na którą nie ma zapotrzebowania najprawdopodobniej źle się skończy.

przykład niestandardowej analizy rynkowej dostępny jest pod tym linkiem

 

Projekt

Modele realizacji wraz z modelami biznesowymi 

link do opisu projektu link

 

Zasoby 

 

 

link do zasobów 

 

Model finansowy 

Jest jednym z najważniejszych elementów biznes planu ponieważ dostarcza kluczowe dane takie jak:

 • Zapotrzebowanie na kapitał 
 • prognozę finansową 

link do przygotowanego modelu finansowego jest 

Z mojego doświadczenia wynika że w zasadzie nie ma uniwersalnego szablonu modelu finansowego 

dodatkowo możesz dowiedzieć się więcej 

Przykłady modeli finansowych wraz z krótkim opisem komponentów:

 • platforma wymiany walut
 • usługi VoD
 • projekt typu joint venture
 • aplikacja mobilna
 • agencji reklamowej

 

Jeżeli chcesz zobaczyć jak działa i funkcjonuje model finansowy możesz skorzystać tego darmowego kursu

 

Analiza i prognoza finansowa dla konkretnego modelu realizacji

Model realizacji projektu
SWOT
Metodologia 
Plan sprzedaży
Ogólne dane finansowe 
Analiza wskaźnikowa
Wycena

przykład dostępny pod tym linkiem 

Kierunki i możliwości rozwoju

Przykład opisanych możliwości uzyskania dotacji znajduje się pod tym linkiem

Szczegółowe dane

 

Warto rozdzielić w biznes planie rozdział w którym zostaną umieszczone szczegółowe dane finansowe. Najprawdopodobniej inwestor prywatny najpierw sprawdzi dane z cash flow celem osądu odkładania się gotówki na kontach oraz kapitału w bilansie celem analizy zapotrzebowania kapitałowego. Analityk, pierwsze co sprawdzi to bilans, weryfikując zgodność modelu wraz z jedną z podstawach zasad rachunkowości w postaci aktywa = pasywom

 

Rachunek zysków i strat czyli tzw. P&L

przedstawia się w nim wszystkie przychody przedsiębiorstwa i ponoszone przez nie koszty (pośrednie i bezpośrednie). Jego celem jest ukazanie zdolności Twojej firmy do generowania zysków i samofinansowania.

 

Bilans – finansowy obrys przedsięwzięcia biznesowego

Bilans jest porównaniem aktywów i pasywów. Większość analityków opiniujących projekt rozpocznie analizę  od tej części. Będą sprawdzać cały projekt pod kątem zgodności z jedną podstawowych zasad rachunkowości jak i kontroli w postaci aktywa muszą być równe pasywom. Dodatkowo sprawny analityk zwróci uwagę na pozycje dotyczące kapitałów. 

W skrócie aktywa to majątek firmy ( gotówka, sprzęt komputerowy) a pasywa to źródła finansowania

Bilans jest obrazem sytuacji finansowej Twojej działalności w danej chwili.

  

Cash Flow – czyli plan przepływów pieniężnych

to zestawienie wpływów i wydatków gotówkowych, czyli przepływów pieniężnych netto, w układzie miesięcznym na najbliższe lata. Jego celem jest wyjaśnienie źródeł zwiększenia lub zmniejszenia stanu środków zawartych w bilansie oraz stwierdzenie ile pieniędzy i kiedy firma będzie potrzebowała.

Przykład takich danych możesz zobaczyć tutaj

 

Powinno się też umieszczać inne informacje, które mogą być pomocne w uwiarygodnieniu naszej pozycji np opis platformy  inne  jak np w tym przypadku szczegółowy opis platformy e-learning link

 

Propozycja inwestycyjna

Ta część powinna powstać tylko w przypadku przygotowania się na pozyskanie inwestora.

Tzw. teaser czy onepage, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące projektu

powinna zawierać przynajmniej takie elementy:

 • Nazwa projektu,

 • Opis rynku – z naciskiem na wskazanie jego rozmiaru, wielkość, obecność oraz nasilenie konkurencję itp.

 • Krótki opis projektu wraz z opisem modelu biznesowego,

 • zapotrzebowanie na kapitał oraz estymacja Break Event Point,

 • propozycja inwestycyjna (czyli jaki pakiet akcji/udziałów obejmie inwestor wraz ze wskazaniem kwoty),

 • skumulowane parametry finansowe z prognozą obejmującą przynajmniej trzy lata od momentu uruchomienia projektu (przychody, koszty, EBITDA w ujęciu rocznym oraz IRR i NPV),

 • model wyjścia” z inwestycji,

 • lider i zespół

Jest streszczeniem, esencją biznes planu czy analizą projektu inwestycyjnego. Więcej informacji na jest dostępne pod tym linkiem